CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI BORÇ

YAPILANDIRMA PAKETİ

             Bu kapsamda; bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına, matrah artırımına, işletme kayıtlarının düzeltilmesi vedaha bir çok alanda vatandaşlarımıza kolaylıklar sağladık.

ALACAKLARI YAPILANDIRILAN KAMU İDARELERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Daireleri

KAPSAMDAKİ ALACAKLAR                                                          

31.12.2022 öncesi dönemlere ait;                                            

     Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri Tüm idari para cezaları

Adli para cezala

6183 sayıKanuna göre takip edilen öğrenim kredileri, ecrimisillergibi borçlar

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

Borç asıllarının tamamının,

Gecikme faizi/zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenen tutarın,  Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin ödenmesi koşuluyla vergi cezalarının, gecikme zammı ve faizlerinin tahsilinden vazgeçiyoruz.

KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış alacaklar için yargılama aşamaları ve verilmiş kararlar dikkate alınarak farklı oranlarda ödenecek tutarlar belirlenmiştir.

Örneğin, ilk derece yargı yerinde dava açma süresi geçmemiş ya da açılan dava henüz karara bağlanmamışsa,

Vergi aslının %50’si

Gecikme faizi/zammı yerine

Yİ-ÜFE ile güncellenen tutar ödenecek, kalan vergi aslı, vergi cezaları,gecikme zam ve faizlerinin tahsilinden vazgeçiyoruz.

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

      Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla incelemesi devam eden mükellefler için de yapılandırma imkânı sağlanmaktadır.

 Mükellefler işlemlerin tamamlanmasından sonra Kanundan yararlanabilecektir. Bu durumda kendilerine yapılacak tebligat üzerine ilgili kurumlara giderek veye internet üzerinden başvurarak,  Vergi aslının %50’si

Gecikme faizi/zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenen tutar ödemeleri halinde, kalan vergi aslı, vergi cezaları, gecikme zam ve faizlerinin tahsilinden vazgeçiyoruz.

2 Group 19714MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Mükelleflerin, 2018 ila 2022 yıllarına ait,

Gelir vergisi matrahlarını,

Kurumlar vergisi matrahlarını,  Gelir/kurumlar stopaj vergilerini,

Katma değer vergilerini

Kanunda öngörülen oranlarda ya da asgari tutarlarda artırmaları ve belirli bir oranda vergi ödemeleri şartıyla,  artırımda bulundukları yıllar ve vergi rleri ile sınırlı olmak üzere haklarındavergi incelemesi vevergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

İşletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara,

Kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara,

Kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara, ilişkin kayıtlar düzeltilebilecektir.

 

Group 19419SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2023 ÖDEMELER

Peşin ve ilk taksit ödemeleri

30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

 Yapılandırılan tutarlar peşin ödenebilecektir. Bu  peşin ödeme indirimleri Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi İÇİNDE ALACAĞIN peşin olarak ödenmesi halinde;

katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçiyoruz.

 Birinci taksit süresinde ödenmiş olması şartıyla ikinci taksit süresinde yapılandırılan tutarın tamamı ödendiği takdirde ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.

  İdari para cezalarının peşin ödemelerinde sırasıyla %25 ve %12,5 indirim yapılacaktır.

  Matrah ve vergi artırımları kapsamındaki ödemeler peşin veya aylık dönemler halinde 12 taksitte yapılacaktır.

  Matrah artırımı kapsamında ödemelerin peşin yapılması halinde vergide %10oranında peşin ödeme indirimi yapılacaktır.  Taksitle ödeme seçeneğinde yapılandırılan tutarlara; yıllık %9oranına tekabül eden katsayı uygulanacaktır.

  Yapılandırılan borçlar12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte aylık dönemler halinde ödenebilecek.

4Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları pasif duruma getirilerek ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacaklardan, vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 1/1/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve bir amme borçlusu adına tahakkuk etmiş asli ve fer’i alacakların toplamı tüm tahsil daireleri itibarıyla 2.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçiyoruz.


Paylaş: